bismi

Switch to English Edition

  • ‘ރައްކާތެރިވެތިބިއްޔާ ދަތުރު’ ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް

    16 Apr 2016

    މައުޟޫޢު:  ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ތަޙްޤީޤުކޮށް އިންސާފުކޮށް އަދަބު ދިނުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ކުދިން އިޞްލާޙުވުމަށް ދެވޭ ފުރުޞަތުތައް. މިމައުޝޫޢަށް […]


ލިޔުންތައް