bismi

Switch to English Edition

01 Jun 2016

ޣާޒީ ސްކޫލުގެ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށްހިންގި ” ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސް ޕްރެކްޓިސަސްއިން ސްކޫލް ނިންމާލާފި

ޣާޒީ ސްކޫލުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެޝަންތަކުގެ ތެރެއިން މާރޗް 21، 2016ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު ގުޅިގެން  “ސްކޫލުތަކުގައި ރުޖޫޢީ އިންސާފު ބޭނުންކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން” ސެޝާންއެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މިސެޝަންގައި މިސްކޫލުގެ 40 މުދައްރިސުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިއީ ސާނަވީ މުދައްރިސުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންއެކެވެ.

13006692_1712962575584437_6446905680511536856_n13043788_1712962612251100_5824869815605111802_n13076678_1712962655584429_7714523444806610783_n


ލިޔުންތައް