bismi

Switch to English Edition

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޓްރެއިނިންގެ 18 ވަނަ ބުރު 10 -14 މެއި 2015 ، މާލެ

 • ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު: ޖުމްލަ 32
 • ބައިވެރިވާ ދާއިރާތައް:
 • މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 13
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ 02
 • ސްކޫލް 03
 • ޖުވެނައިލް ކޯޓް 04
 • ނޭޝަނަލް ޑްރަގު އޭޖެންސީ: 02
 • ޑްރަގް ކޯޓް: 02
 • މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް: 02
 • ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް: 02
 • ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް ( އިންޓަރޝިޕްގެ): 02
 • މަޤްޞަދު: ކުޑަކުދިންގެ ޢަދްލުގެ ނިޒާމަށް ކަމާބެހޭ ދާއިރާތައް އަހުލުވެރި ކުރުވުން އަހުލެވެރިކުރުވުން

 

 • ޓްރެއިނިންގ ދެވޭބައިތައް
 1. ކުށްކުރާ ކުދިންނަކީ ކޮބައިކަމާއި،ކުށްކުރުމާއިގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލައިލުމާއި ކުށްކުރާ ކުދިން ކުށްކުރުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުން.
 2. އ.ދ. ގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާ (ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް)ގެ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދްލުގެ ނިޒާމާއިގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތު
 3. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދްލު ހިންގުމުގައި އ.ދއިން ކަންޑައަޅާފައިވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު (ބޭޖިންގ ރޫލްސް،1985 )
 4. ކުޑަކުދިން ކުށްކުރުމުން ދުރުހެލިކުރުމުގެ އދ.ގެ ގައިޑްލައިންސް (ރިޔާޟް ގައިޑްލައިންސް 1990)
 5. ބަންދުގައި ތިބޭ ކުޑަކުދިން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އ.ދގެ ޤަވާޢިދު
 6. ޖުވައިނައިލް ކޯޓް އުފެދިގެން އައިގޮތާއި މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު
 7. ކުށްކުރާ ކުދިންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތައް (އެކުދިންނާ) މުޢާމަލާތު ކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުން
 8. ރެސްޓޮރެޓިވް ޖަސްޓިސްގެ ތާރީޚާއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ ތަޢާރަފް، ތިއަރީ، އަދި މިފަލްސަފާގައި އަމަލުކުރާ އުޞޫލުތައް
 9. ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެސިންގ ކުރިޔަށްގެންދާ ފެސިލިޓޭޓަރގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން.
 10. ރެސްޓޮރެޓިވް ޖަސްޓިސްގެ ފަލްސަފާގެ ދަށުން ހިންގާ ޙަރަކާތައް – ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ

 

 • ފެސިލިޓޭޓަރުން
 • އަލްއުސްތާޛާ ޒަޢީމާ ނަޝީދު އަބޫބަކުރު، ޖުވެނައިލް ކޯޓްގެ ރަޖިސްޓްރާ
 • އަލްފާޟިލާ ފާޠުމަތު ރޫނާ ، ޑިރެކްޓަރ، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
 • ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ، ޢަޙްމަދު ޝުޒީލް
 • ޚާއްޞަ ޝުކުރު
 • މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް / ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް
 • ޖުވެނައިލް ކޯޓް
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
 • މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ
 • ނޭޝަނަލް ޑްރަގު އޭޖެންސީ
 • ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
 • މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
 • ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް

ލިޔުންތައް