bismi

Switch to English Edition

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެފާއިވަނީ "ރެސްޓޮރެޓިވް ޖަސްޓިސް" ގެ މައްޗަށެވެ. "ރެސްޓޮރެޓިވް ޖަސްޓިސް" ގައި އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްދެވެނީ ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކުއްޖާއަށާއި، މުޖްތަމަޢުއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމެވެ.

ތަޢާރަފް

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން އަބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނައުން
ލީފްލެޓް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ
download leaflet

ލިޔުންތައް

މުހިންމު ލިންކުތައް